Justify Your Private Fleet

แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตราคืนจาก "การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ" จะเปลี่ยนเป็น "การคืนอากรตามมาตรา 29"

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ