ตำแหน่ง SR. SALES EXCLUSIVE&MARKETING

 • นำเสนอขายหลักสูตรการอบรมของบริษัทฯ
 • ประสานงานโครงการหลักสูตรต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัย และออกบู๊ธงานต่าง ๆ เช่น นัดพบแรงงาน, การศึกษา, Logistics เป็นต้น
 • จัดงานชมรมศิษย์เก่า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

 • ดูแลงานเอกสารของบริษัทฯ เช่น เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง เอกสารสัญญาการใช้บริการ เป็นต้น
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • จัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร
 • ดูแลงานจัดซื้อทั้งหมด
 • ดูแลแม่บ้าน พนักงานส่งเอกสาร
 • ดูแลการใช้บริการรถตู้
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ตำแหน่ง IT SUPPORT

 • แก้ไขปัญหา Hardware, Software ให้กับ User ได้
 • ติดตั้ง และดูแลระบบ Network
 • แก้ปัญหาเครื่องใช้สำนักงาน, IT
 • ติดตั้ง software ต่าง ๆ ได้
 • แนะนำหรือสอนวิธีการใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรมให้กับ User ได้

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)