Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) Qatar Airways จะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561


วันที่ 26 มกราคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) Qatar Airways จะทำการปิดปรับปรุงระบบ


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


เนื่องด้วยสายการบิน Qatar Airways จะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.30 น. จนถึงเวลา 09.30 น.
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง ซึ่งการส่งข้อมูล FWB/FHL Message ในช่วงเวลาดังกล่าวข้อมูลอาจติดค้างอยู่ในระบบ จนกว่าการปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ

ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการการใช้บริการ เพื่อป้องกันปัญหาการล่าช้าและสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com