Justify Your Private Fleet

กรมศุลกากรกำหนดให้มีการส่งข้อมูล e-Manifest ขาออก ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ