Justify Your Private Fleet

>> (ข่าวสารท่าเรือ) ท่าเรือ Siam Kerry Seaport เริ่มใช้งานการส่งเอกสาร e-Manifest ผ่านระบบ NSW ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

วันที่ 14 มีนาคม 2561เรื่อง ท่าเรือ Siam Kerry Seaport จะเริ่มใช้งานการส่งเอกสาร e-Manifest ผ่านระบบ NSW ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


เนื่องด้วยท่าเรือ Siam Kerry Seaport มีความพร้อมแล้วสำหรับการรับข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Manifest) ผ่านระบบ NSW
สำหรับผู้ประกอบการสายเรือที่จะเทียบท่าของ Siam Kerry Seaport ขอให้ดำเนินการ ส่งเอกสารบัญชีสินค้าทางเรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มายังบริษัทฯ ด้วย
โดยเริ่มตั้งแต่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com


Download Files
ประชุม_SWH_25610201.pdf
คู่มือการ Set ท่าเรือเอกชน.pdf