Justify Your Private Fleet

>> (ข่าวสารทิฟฟ่า) แจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

วันที่ 30 มีนาคม 2561


เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


เนื่องจากบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่

จากเดิม เลขที่ 19 ชั้นที่ 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-018-7000 แฟกซ์ 02-018-7070

เป็น เลขที่ 19 ชั้นที่ 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-018-7000 แฟกซ์ 02-018-7070

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.comDownload Files
img-330103229-0001.pdf