Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 04.00 น. ถึง 06.00 น. รวมเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง
เพื่อปรับปรุงระบบการตรวจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปิดระบบดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในระบบได้ ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com

Download Files
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรอง.PNG