Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows(NSW Production) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

วันที่ 06 มิถุนายน 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows (Production) และ (Test)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows(Production) และ (Test) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ตามแผนบำรุงรักษาฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตามระยะเวลาดังนี้

1. ระบบ Production
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.30 น. (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที)
2. ระบบ Test
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง)

การปิดระบบดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ Manifest และ Paperless เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.comDownload Files
แจ้งปิดระบบ NSW วันที่ 10 มิถุยายน 61.pdf