Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows(NSW Test) ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows (Test)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows (Test) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW รองรับกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และทำการ Config ระบบ NSW (Test) ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. รวมระยะเวลา 33 ชั่วโมง

การปิดระบบดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลในระบบทดสอบได้ ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ Manifest และ Paperless เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com