Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows(NSW Production) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows (Production)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการโยกย้ายระบบงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ จากวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.00 - 07.00 น. เป็น วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
การปิดระบบดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ Manifest และ Paperless เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com

Download Files
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดระบบ NSW 201800000327172.V.2.pdf