Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ "Customs e-Payment" และ "e-Guarantee"ใน วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ "Customs e-Payment" และ "e-Guarantee"

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

เนื่องด้วย ธนาคารกรุงไทยมีแผนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบและเปลี่ยนอุปกรณ์บนระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะกระทบกับการให้บริการระบบ “Customs e-Payment” และ “e-Guarantee” ของกรมศุลกากร ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย จะทำการปิด Service ดังกล่าว ระหว่างธนาคารและกรมศุลกากรใน วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ 00:30 ถึง 04:30 น. (คืนวันเสาร์ ต่อ เช้าวันอาทิตย์) รวมเวลา 4 ชั่วโมง จึงส่งผลให้ช่วงวันและเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการระบบ “Customs e-Payment” และ “e-Guarantee” ได้


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com