Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows(NSW Production) ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows (Production)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ตามแผนโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้นในอนาคต ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 ถึง 09.00 น.(รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
การปิดระบบครั้งนี้ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า, Manifest, และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW(Production) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com