Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows(NSW Production) ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows (Production)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ National Single Windows ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ตามแผนโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้นในอนาคต ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 ถึง 09.00 น.(รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
การปิดระบบครั้งนี้ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า, Manifest, และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW(Production) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.comDownload Files
แจ้งประสานหน่วยงานผู้เกี่ยข้องปิดระบบ NSW 02-09-2561.pdf