Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) เพื่อการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 06.00 ถึง 09.00 น. รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง และวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 06.00 ถึง 09.00 น. รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง
การปิดระบบครั้งนี้ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งเอกสารใบขนสินค้า, Manifest, และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ NSW(Production) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com

Download Files
กค0515-694_ปิดระบบ_e-Customs_ทดสอบแผนฉุกเฉินฯ.PDF