Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากร ขอแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ebXML บนระบบ Production วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 16.45 - 17.30 น.

วันที่ 25 กันยายน 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ebXML บนระบบ Production


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบขอแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ebXML บนระบบ Production วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 16.45 ถึง 17.30 น. เป็นระยะเวลา 45 นาที โดยการปิดระบบดังกล่าวกระทบกับเอกสาร ดังนี้

1. เอกสารในกลุ่มใบขนสินค้า
2. เอกสารกลุ่ม RFID
3. เอกสารกลุ่ม Express
4. เอกสารกลุ่มสิทธิประโยชน์

ทั้งนี้ไม่กระทบกับการรับ-ส่งข้อมูลเอกสารในกลุ่ม Manifest และกลุ่มใบอนุญาต/ใบรับรอง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com