Justify Your Private Fleet

>>แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 04 ธันวาคม 2561


เรื่อง แจ้งข่าวสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการปิดระบบ เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบตามแผนปรับปรุงรักษาระบบประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึง 08:00 น.
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถรับส่งข้อมูลระบบได้


ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการ รับ-ส่ง ข้อมูลในระบบ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com


Download Files
CAT Down_09Dec2018.pdf