Justify Your Private Fleet

>> (ข่าวสารท่าเรือ) ท่าเรือ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ เริ่มใช้งานการส่งเอกสารใบกำกับการขนย้ายผ่านระบบ NSW ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

วันที่ 28 ธันวาคม 2561เรื่อง ท่าเรือ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ เริ่มใช้งานการส่งเอกสารใบกำกับการขนย้ายผ่านระบบ NSW ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


เนื่องด้วยท่าเรือ SRIRACHA HARBOUR มีความพร้อมแล้วสำหรับการรับข้อมูลใบกำกับการขนย้ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
สำหรับผู้ประกอบการที่จะนำตู้สินค้าดำเนินการรับบรรทุกที่ท่าของ SRIRACHA HARBOUR ขอให้ดำเนินการ ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มายังบริษัทฯ ด้วย
โดยเริ่มตั้งแต่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่
support@tiffaedi.com


Download Files
จดหมายแจ้งความพร้อมรับส่งข้อมูลของ ศรีราชาฮาร์เบอร์.pdf
คู่มือการบันทึกท่าเรือเอกชน ศรีราชา.PDF