Justify Your Private Fleet

แจ้งยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานของกรมศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการที่ชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินแบบ “e-Payment” และ “e-Bill Payment” ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ
มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
Download Files
9_2562_eBill.pdf
e-Bill Payment.pdf