Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ในการส่งข้อมูล TIFFA e-Weight Slip และ FMA Message


วันที่ 09 เมษายน 2562


เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ในการส่งข้อมูล TIFFA e-Weight Slip และ FMA Message


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีการเปลี่ยนอีเมล์ที่ใช้ในการส่งข้อมูล TIFFA e-Weight Slip และ FMA Message ที่ส่งอัตโนมัติจากระบบจาก domain "@Kalelogistics.in" ไปเป็น "@Kalelogistics.com" ซึ่งอาจส่งผลให้อีเมล์ที่เป็น domain ใหม่ เข้าไปอยู่ที่ Junk mail ของลูกค้าได้ค่ะ


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com