FAQ

ทีมงานของ TIFFA ได้พยายามรวบรวมคำถามที่ทางเราเจอบ่อยๆ มา post ขึ้น web เพื่อ share ให้กับท่านผู้อ่านซึ่งอาจกำลังประสบปัญหาหรือต้องการจะถามกับทีมงานของเราในลักษณะเดียวกัน


• ให้ตรวจสอบ BL ว่ามีการนำไปใช้งานกับ Reference อื่นและได้เลขที่ใบขนฯแล้วหรือไม่ ถ้านำไปใช้แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนฯ ถ้าใบขนฯเดิมเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ทำการ Cancel และส่ง Reference ใหม่

• ให้ตรวจสอบกับทาง Agent ว่าหมายเลข B/L ที่ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ และ Agent ได้ส่งข้อมูลให้กรมศุลกากรถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหรือไม่
ตรวจสอบที่แฟ้มรหัสสถิติ ถ้าตรวจสอบพบว่ารหัสสถิตหมดอายุแล้วให้ลูกค้าเลือกใช้รหัสสถิติอื่นที่มีรายละเอียดสินค้าเหมือนกันแล้วยังไม่หมดอายุ แต่ถ้าไม่มีให้ตรวจสอบกับกองพิกัด โดยสามามารถค้นหาได้ที่ web site ของกรมศุลกากร หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2494393 , 02-6677192
หมายถึง วันที่นำเข้าไม่ตรงกับรายงานเรือเข้า ให้ตรวจสอบข้อมูลกับ Agent หรือตรวจสอบได้ที่ Website ของกรมศุลกากร
ปกติจะเป็น error ที่เกิดขึ้นจากเหตุ error ก่อนหน้า ทำให้ระบบของกรมศุลกากรไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ให้แก้ไขข้อมูลรายการที่แจ้ง error ก่อนรายการที่พบ error นี้
• พิมพ์ชื่อเรือไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้จาก web site ของกรมศุลกากร โดยให้ลองค้นหาชื่อบางส่วน

• ไม่มีชื่อเรือนี้ในระบบของกรมศุลกากร เนื่องจากเป็นเรือใหม่ แจ้งให้เจ้าของยานพาหนะทำการแจ้งเพิ่มชื่อเรือในระบบของกรมศุลกากร
มีการค้างชำระค่าบริการใบขนสินค้า ให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมกับกับฝ่ายกรมศุลที่อาคาร 1 ชั้น 1หรือติดต่อที่ 02-667-7652
ไม่พบข้อมูล B/L หรือวันที่นำเข้า ไม่ถูกต้อง ในระบบของกรมศุลกากร ให้ตรวจสอบข้อมูลกับ Agent อีกครั้ง
ข้อมูล Gross Weight ในใบขนสินค้า ไม่ตรงกับข้อมูล Gross Weight ของเอกสาร B\L
Agent ยังแจ้งข้อมูลเรือไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อ Agent
ข้อมูลใบอนุญาตไม่ถูกต้องในรายการนั้นๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
รายการสินค้ารายการนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ตามเลขที่ใบอนุญาต (xxxxxxxxxx) ที่ได้รับมา
รายการที่ x ใบอนุญาตได้ถูกยกเลิกแล้ว
ไม่ต้องทำใบขนสินค้า แต่ให้จัดทำ“คำร้องขอนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร-เขตประกอบการเสรี” ยื่นที่ด่านศุลกากรก่อนส่งของ
ใบขนฯ โอนย้าย Type B และ D เป็นการโอนสิทธิ์ ระบบของกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบ ข้อมูลผู้ส่งสินค้าต้นทางกับผู้รับสินค้าปลายทาง ต้องเป็นคนละที่อยู่ (เลข 14 หลัก จะต้องไม่ใช่เลขเดียวกัน) นอกจาก BOI โอนให้สิทธิ์อื่นๆไม่ต้องระบุ Export Tax Incentive ID ยกเว้นใบขนฯส่งออกปกติ ให้ใส่ Export Tax Incentive ID กับ Import Tax Incentive ID เป็นเลขเดียวกัน