ตำแหน่ง SR. SALES EXCLUSIVE&MARKETING

 • นำเสนอขายหลักสูตรการอบรมของบริษัทฯ
 • ประสานงานโครงการหลักสูตรต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัย และออกบู๊ธงานต่าง ๆ เช่น นัดพบแรงงาน, การศึกษา, Logistics เป็นต้น
 • จัดงานชมรมศิษย์เก่า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ตำแหน่ง IT SUPPORT

 • แก้ไขปัญหา Hardware, Software ให้กับ User ได้
 • ติดตั้ง และดูแลระบบ Network
 • แก้ปัญหาเครื่องใช้สำนักงาน, IT
 • ติดตั้ง software ต่าง ๆ ได้
 • แนะนำหรือสอนวิธีการใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรมให้กับ User ได้

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Systems Analyts

 • วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำเอกสาร Software Requirement Specification
 • ออกแบบระบบงาน ระบบฐานข้อมูล รวมถึงกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบเอกสารเพื่อนำไปพัฒนาระบบ

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Programmer

 • สามารถเขียนโปรแกรม Microsoft visual studio .net ภาษา C#, VB.net
 • สามารถเขียนโปรแกรม ออกรายงาน Excel ได้
 • Crystal Report

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Quality Assurance (Application Testing)

 • • รับรายงานการพัฒนา และร้องเรียนปัญหาจากระบบ TCS ผ่าน Call Log เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษา หรือพัฒนาปรับปรุงระบบตามความต้องการ และความเหมาะสมถูกต้องตามหลักการทั้งทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบของทางราชการ ให้กับลูกค้า และทีมงานดูแลลูกค้า (CS และ TS)
 • • เตรียมเอกสาร Requirement Matrix, Test-case, Test-Scenario เพื่อเตรียมการทดสอบ Product เป็นต้น

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Customer Support (Helpdesk)

 • ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่มีปัญหาในการใช้งานโปรแกรมที่เป็น Product ของบริษัท ทั้งทาง mail และ โทรศัพท์
 • Training การใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้าใช้งานได้
 • Create Call log สำหรับปัญหาโปรแกรม
 • Application Helpdesk

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Sale Executive

 • ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบหมายให้ sales ดูแล เพื่อกระตุ้นยอดใช้งานและขยายผลในการนำสินค้าอื่นเข้านำเสนอ (150 ราย/บุคคล)
 • เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
 • ขายสินค้าและบริการได้ทั้งสินค้าของ TIFFA และ Partner
 • จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย เพื่อเข้าพบลูกค้า
 • สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้แบบรายบุคคลได้
 • ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการขาย เพื่อต่อยอดการขาย โดยมุ่งเน้นนำเสนอลูกค้าในลักษณะแบบ Package
 • ประสานงานกับฝ่าย Customer Support และ ฝ่ายติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าในการนำสินค้าและบริการไปใช้
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้น การต่อรองเบื้องต้น เช่น การผิดชำระของลูกค้า ลูกค้าไม่ยอมติดตั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เป็นต้น
 • ปิดการขายด้วยตนเอง ประเมินเหตุการณ์ หากสถานการณ์ไม่ดีต้องนำมาปรึกษากับหัวหน้างานหรือ Sales Manager
 • ดูแลเป้าการขายของตนเองให้สำเร็จ
 • Approach ลูกค้าทางโทรศัพท์ ทาง Email เพื่อสร้างฐานและขยายฐานลูกค้าใหม่ทุกวัน
 • เพิ่มพูนทักษะ หมั่นอบรมความรู้เพิ่มเติมทั้งทางด้านสินค้า บริการ และทักษะการขายให้มากขึ้นอยู่เสมอ

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

Sale Coordinator

 • • ประสานงานด้านงานขาย
 • • ให้ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในกรณีลูกค้าติดต่อสอบถาม
 • • จัดทำเอกสารใบเสนอราคาพร้อมส่งรายละเอียดให้กับลูกค้า
 • • จัดทำเอกสารปิดการขาย (Sale Order)
 • • จัดทำค่าคอมมิชชั่นของ Sales และพนักงานเคาน์เตอร์ให้บริการ
 • • จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สำหรับการออกบู๊ธ
 • • สรุปรายงานยอดขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
 • • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลาย อัตรา

 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
 • เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เค้กวันเกิดพนักงาน
 • ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)