Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากร ขอแจ้งปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร บนระบบ Production วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร บนระบบ Production

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร บนระบบ Production ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 06.00 - 09.00 น. เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง
โดยการปิดระบบครั้งนี้ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูล Manifest, และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ Production ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.comDownload Files
หนังสือแจ้งปิดระบบ.PDF