Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมเจ้าท่าจะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของกรมเจ้าท่า ในส่วนของระบบงานจริง (Production)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมเจ้าท่า จะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของกรมเจ้าท่า

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมเจ้าท่าจะทำการปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของกรมเจ้าท่า ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 04.00 น. (รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง) ส่งผลทำให้ไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับกรมเจ้าท่าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

การปิดระบบดังกล่าวจะส่งผลทำให้ไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับกรมเจ้าท่าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการรับ-ส่งข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com