Justify Your Private Fleet

>> (Update แฟ้มข้อมูลกรมศุลฯ) แจ้งข่าวสารการ Update อัตราแลกเปลี่ยน ขาเข้าและขาออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562เรื่อง แจ้งข่าวสารการ Update อัตราแลกเปลี่ยน ขาเข้าและขาออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทาง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทางกรมศุลกากรมีการประกาศ Update อัตราแลกเปลี่ยนขาเข้าและขาออกประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ซึ่งจากประกาศของทางกรมศุลกากรที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้กับ Program Ezyplus Export Version 4.4.0.44 และ Program Ezyplus Import Version 4.5.0.91 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พร้อมให้ท่านทำการ Download จากโปรแกรม EzyPlus ผ่าน Website http://tiffalive.tiffaedi.com/cusref/ หรือ Download file จาก Website กรมศุลกากร ที่ http://www.customs.go.th/หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com

Download Files
REFEHR.ZIP