Justify Your Private Fleet

แจ้งข่าวสาร (โปรแกรม Express ขาเข้า) การ Update Program E-Express (Import) Version 1.0.0.9

วันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง Update Version Program E-Express (Import) Version 1.0.0.9


เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุง Program E-Express (Import) Version 1.0.0.9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ท่านสามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานที่แนบมาให้

ข้อแนะนำในการ Update Version ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้

1. ปิดโปรแกรม E-Express (Import) ทุกเครื่องก่อนการเริ่มต้น Update ทุกครั้ง
2. ทำการ Update ทุกเครื่องที่ใช้งาน เพื่อให้ทุกเครื่องใช้ Version เดียวกัน


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดการใช้งาน หรือพบปัญหาการ Update หรือสนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อแผนก Customer Support โทร. 02-018-7000 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.comDownload Files
Release Note E-Express Import 1.0.0.9.pdf