Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ "Customs e-Payment" และ "e-Guarantee"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562เรื่อง แจ้งข่าวสาร ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ "Customs e-Payment" และ "e-Guarantee"

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

เนื่องด้วย ธนาคารกรุงไทยมีแผนปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงาน Krungthai NEXT/KTB netbank โดยจะกระทบกับการให้บริการ “Customs e-Payment” และ “e-Guarantee” ของกรมศุลกากร ซึ่งธนาคารกรุงไทย จะทำการปิด Service ดังกล่าว ระหว่างธนาคารและกรมศุลกากรใน วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ 00:01 ถึง 04:00 น. (คืนวันเสาร์ ต่อ เช้าวันอาทิตย์) รวมระยะเวลา 4 ชั่วโมง จึงส่งผลให้ช่วงวันและเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการระบบ “Customs e-Payment” และ “e-Guarantee” ได้


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com