Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ SignNet และ TRAILnet

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562


เรื่อง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ SignNet และ TRAILnet


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีกำหนดการปิดระบบ SignNet และ TRAILnet เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:00 น. ถึง 04:00 น. คืนวันเสาร์ เข้า เช้าวันอาทิตย์ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) ซึ่งมีผลกระทบดังนี้

1.ไม่สามารถใช้งาน SignNet (https://signnet2.tiffaedi.com) ได้
2.ไม่สามารถใช้งาน TRAILnet (http://trailnet.tiffaedi.com) ได้

จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้งานการระบบ SignNet และ TRAILnet ในช่วงวันเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com