Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ SignNet และ TRAILnet


วันที่ 16 สิงหาคม 2562


เรื่อง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ SignNet และ TRAILnet


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีกำหนดการปิดระบบ SignNet และ TRAILnet เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 07:00 น. ถึง 08:30 น. (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งมีผลกระทบดังนี้

1.ไม่สามารถใช้งาน SignNet (https://signnet2.tiffaedi.com) ได้
2.ไม่สามารถใช้งาน TRAILnet (http://trailnet.tiffaedi.com) ได้

จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้งานการระบบ Paperless, SignNet และ TRAILnet ในช่วงวันเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com