Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท เน็ตเบย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ e-Paperless, e-Manifest และ e-Payment ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562


เรื่อง แจ้งข่าวสาร บริษัท เน็ตเบย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ e-Paperless, e-Manifest และ e-Payment

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท เน็ตเบย์ จะทำการปิดระบบ e-Paperless, e-Manifest และ e-Payment เพื่อทำการ Update CPA ของ Netbay กับทางกรมศุลกากรใน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ถึง 13.30 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาทื ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถรับ - ส่ง ข้อมูลระบบ e-Paperless ทุกประเภทเอกสาร, e-Manifest ทุกประเภทเอกสาร และ e-Payment ทุกประเภทเอกสาร ได้ค่ะ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com