Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production)


วันที่ 5 กันยายน 2562


เรื่อง ปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production)

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางกรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production) ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 05.00 น. ถึง 06.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งเอกสารในกลุ่มใบขนสินค้า (e-Declaration) เอกสารใบขนสินค้าเร่งด่วน (e-Express) และเอกสารตัดบัญชีธนาคาร (e-Payment) เข้ามาในระบบ Production ของกรมศุลกากร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com