Justify Your Private Fleet

>> ประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร แนะนำระบบ NSW e-tracking on mobile

วันที่ 17 กันยายน 2562เรื่อง ประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร แนะนำระบบ NSW e-tracking on mobile


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง กรมศุลกากร เปิดให้บริการระบบ NSW e-tracking on mobile เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะการรับ-ส่ง ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ NSW ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ mobile ได้ทุกชนิด โดยผู้ประกอบการสามารถ Download โปรแกรมใช้งานได้ที่ Google play และ App Store"


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กรมศุลกากร กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โทร 02-667-7544 ,02-667-7000 ต่อ 20-4862,20-4865,
Download Files
NSW e-Tracking on Mobile.jpg