Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production)

วันที่ 26 กันยายน 2562


เรื่อง ปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production)

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางกรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production) ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. ถึง 07.30 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการ สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบงานจริง (Production) ของกรมศุลกากร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com
Download Files
201900000465128.V.2.pdf