Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ TRAILnet

วันที่ 17 ตุลาคม 2562


เรื่อง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ TRAILnet


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีกำหนดการปิดระบบ TRAILnet เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 22:30 ถึง 23:00 น. (ระยะเวลา 30 นาที) ซึ่งมีผลกระทบคือไม่สามารถใช้งาน TRAILnet (http://trailnet.tiffaedi.com) ได้

จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้งานการระบบ TRAILnet ในช่วงวันเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com
Download Files
TRAILnet Release Note V.3.1.0.0.pdf