Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท เน็ตเบย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ Cargopermit ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562


เรื่อง แจ้งข่าวสาร บริษัท เน็ตเบย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ Cargopermit

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท เน็ตเบย์ จะทำการปิดระบบ Cargopermit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึง 07.30 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Cargopermit ได้ค่ะ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com