Justify Your Private Fleet

>> (ข่าวสารกรมศุลกากร) กรมศุลกากรแจ้งการทำข้อมูลใบกำกับฯ ที่ถูกต้องในส่วนของ “การบันทึกวันที่ส่งออกจริง”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562


เรื่อง กรมศุลกากรแจ้งการทำข้อมูลใบกำกับฯ ที่ถูกต้องในส่วนของ “การบันทึกวันที่ส่งออกจริง”
เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทาง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทางกรมศุลกากร พบข้อมูลจำนวนมากที่ติดปัญหาการ match 04 ทางเรือ โดยมีสาเหตุมาจาก

1. การทำข้อมูลใบกำกับ ผู้ใช้บริการ จะต้องส่งค่าวันที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออก โดยทั้งนี้การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องคือ “บันทึกวันที่ส่งออกจริง”
2. กรณีเรือเลื่อนวันที่ส่งออก ผู้ใช้บริการ ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลใบกำกับฯ ให้ถูกต้องตาม “วันที่ส่งออกจริง”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com