Justify Your Private Fleet

แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ EzyWorkspace ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562เรื่อง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ EzyWorkspace


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีกำหนดการปิดระบบ EzyWorkspace เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น. ถึง 08:30 น. (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) ส่งผลให้ไม่สามารถทำการเข้าใช้งาน EzyWorkspace ได้

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com