Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท เน็ตเบย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ e-Payment ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 ธันวาคม 2562


เรื่อง แจ้งข่าวสาร บริษัท เน็ตเบย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ e-Payment

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท เน็ตเบย์ จะทำการปิดระบบ e-Payment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการใน วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 - 08.00 น. (รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง) ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำรายการตัดบัญชีกับธนาคารได้

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com