Justify Your Private Fleet

>> ประกาศแจ้งการหยุดให้บริการ NSW Call center & Helpdesk

วันที่ 18 ธันวาคม 2562เรื่อง ประกาศแจ้งการหยุดให้บริการ NSW Call center & Helpdesk


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอประกาศแจ้งให้ทราบว่าทาง NSW Call center & Helpdesk จะหยุดให้บริการเพื่อปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการเมื่อมีความพร้อมในการบริการอีกครั้ง เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา NSW สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ระหว่างนี้สามารถขอคำปรึกษาและ แจ้งปัญหาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 5388 และ 6205 ในวันและเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) หรือแจ้งผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ตามคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ NSW Call center & Helpdesk หากเปิดให้บริการได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป


Download Files
ประกาศ NSW.PDF