Justify Your Private Fleet

แจ้งการปรับปรุงระบบโปรแกรมรับใบขนสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน และใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน,

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งการปรับปรุงระบบโปรแกรมรับใบขนสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน และใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะนำขึ้นระบบ Production ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 ระบบมีเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลที่ยื่นทำใบขนสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน และใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน เพิ่มเติมดังนี้
• ตรวจสอบ “รหัสสถานที่ตรวจปล่อย” ที่ยื่นทำใบขนสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน และใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน ต้องมีค่า Indicator สอดคล้องกับค่า Area Code ใน Reference File ที่กรมศุลกากรกำหนดว่า รหัสสถานที่ตรวจปล่อยนั้นเป็นสถานที่ตรวจปล่อยขาเข้า หรือขาออก หากค่าที่ส่งมานั้นไม่ถูกต้องระบบจะทำการ Reject เช่น ถ้าบันทึกรหัสสถานที่ตรวจปล่อยข้อมูลขาเข้า เป็นรหัส 0251 (ท่าบริการตู้สินค้าขาออก 1 (สทก.) จะทำให้ส่งข้อมูลไม่ผ่าน
• ตรวจสอบการหมดอายุของการวางค้ำประกันแบบหนังสือ สำหรับพิธีการถ่ายลำ/ผ่านแดน หากหนังสือการวางค้ำประกันหมดอายุจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดนได้
เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมูลในระบบปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการบางราย ที่มีข้อมูลหนังสือการวางค้ำประกันหมดอายุสำหรับพิธีการถ่ายลำ/ผ่านแดน ขอให้ไปดำเนินการต่ออายุหนังสือการวางค้ำประกัน