Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสารเปลี่ยนแปลง IP Public ใหม่ ในการใช้งาน TIFFALive

วันที่ 10 มกราคม 2563


เรื่อง เปลี่ยนแปลง IP Public ใหม่ ในการใช้งาน TIFFALive


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ตามที่บริษัทฯ จะทำมีการเปลี่ยนแปลง IP Public ในการใช้งาน TIFFALive ใหม่ เพื่อให้รองรับต่อการใช้งานกับลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน TIFFALive (TIFFALive.tiffaedi.com) ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ IP เปลี่ยนแปลง โดยเดิมเป็น 110.77.132.249 เปลี่ยนใหม่เป็น 147.50.132.87

จึงขอแจ้งให้ทางลูกค้าทำการ Allow New Public IP เพื่อใช้งาน TIFFALive.tiffaedi.com บน Firewall โดยมีรายละเอียดดังนี้ Allow New Public IP 147.50.132.87 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ เริ่มใช้งานตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com