Justify Your Private Fleet

ประกาศรางวัลผู้โชคดี Campaign "คีย์แหลก แจกจริง“ ในรอบวันที่ 17-23 มกราคม 2563 (Week3)

เรียน ผู้ใช้บริการ,

ทางบริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อบริษัทฯผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใต้ Campaign "คีย์แหลก แจกจริง" ในรอบวันที่ 17 – 23 มกราคม 2563(Week3) โดยรางวัลเป็นบัตรกำนัลจำนวน 15 รางวัล ตามรายชื่อดังภาพด้านบน


หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางทิฟฟ่าฯจะติดต่อบริษัทฯที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้ามอบรางวัลในสัปดาห์ถัดไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ 02-018-7000