Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ TRAILnet

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563


เรื่อง บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด จะทำการปิดปรับปรุงระบบ TRAILnet


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด มีกำหนดการปิดระบบ TRAILnet เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.00 ถึง 04.00 น. (ระยะเวลา 4 ชั่วโมง) ซึ่งมีผลกระทบคือไม่สามารถใช้งาน TRAILnet http://trailnetc.tiffaedi.com/tracking/login.aspx ได้

จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้งานการระบบ TRAILnet ในช่วงวันเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ E-mail มาที่ support@tiffaedi.com