Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ NSW

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563


เรื่อง แจ้งข่าวสาร กรมศุลกากรจะทำการปิดปรับปรุงระบบ NSW


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยจะทำการปิดระบบ NSW เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ของกรมศุลกากร ดังนี้

1. ปิดระบบ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง)

2. ปิดระบบ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com

Download Files
แจ้งปิดระบบ NSW.pdf