Justify Your Private Fleet

แจ้งข่าวสารการ Update แฟ้มอัตราอากรขาเข้า (เพิ่มเติม)

ทางกรมศุลกากรมีการประกาศ Update แฟ้มอัตราอากรขาเข้า (เพิ่มเติม)
ด้วย กระทรวงการคลัง มีประกาศยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 อีกทั้ง ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของใดๆ ที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่ 20 กันยายน 2563 สำหรับลูกค้าที่มีโปแกรม Ezyplus กับ TIFFA EDI สามารถ Download จากโปรแกรม EzyPlus ผ่าน Website : http://tiffalive.tiffaedi.com/cusref/ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.customs.go.th