Justify Your Private Fleet

>> TIFFA EDI ออกระบบ CODEX e-DO ช่วยเหลือสายเรือ, Freight Forwarder และผู้นำเข้าสินค้าฯ ในสถานการณ์ COVID-19

ทิฟฟ่า อีดีไอ พร้อมแล้ว!!!

สำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือการทำธุรกรรมขอรับ D/O ให้กับสายเรือ Freight Forwarder และผู้นำเข้าสินค้าฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ผ่านระบบ CODEX e-DO หรือ การแลกเปลี่ยน Delivery Order (D/O) ที่เป็นกระดาษสู่ Electronic Delivery Order (e-DO)

ระบบ CODEX e-DO รองรับการขอรับ D/O การตรวจสอบ การอนุมัติ ในรูปแบบ Electronic พร้อมการชำระเงินผ่านระบบ Pre-Deposit Account (PDA)
ในรูปแบบ Paperless D/O เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการด้าน Logistics และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ลดขั้นตอนการ รับ-ส่ง เอกสาร ลดกระดาษ
ทั้งนี้ ยังเป็นการเว้นระยะห่าง ตามนโยบายภาครัฐในเรื่อง Social Distancing ในช่วงเวลานี้ อีกทั้งระบบสามารถตรวจสอบสถานะการขอ e-DO พร้อมหลักฐานการชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกและความถูกต้องในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ท่าที่ตรวจปล่อยสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ TIFFA EDI Contact Center โทร. 02-018-7000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ website : http://www.tiffaedi.com/Contactsus


Download Files
PR-FB eDO V1.1.png