Justify Your Private Fleet

สัมมนาด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดโลกหลักสูตร "เปิดโลก E-Commerce ในยุค New Normal กับ Alibaba.com"

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทางบริษัทฯ จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ "เปิดโลก E-Commerce ในยุค New Normal กับ Alibaba.com" (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้าน Digital Economy, e-Commerce platform และการขนส่งระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 100 ท่าน

โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-20 มิ.ย. 63 ผ่าน link : https://forms.gle/syFC2Z7WzKqeicwu6
หรือ Scan QR Code ตามด้านล่างนี้