Justify Your Private Fleet

>> (ข่าวสารกรมศุลกากร) แจ้งข่าวสาร เรื่อง การส่งข้อมูลรายการสินค้าผ่านแดน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563เรื่อง การส่งข้อมูลรายการสินค้าผ่านแดน


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


จากที่ทางกรมศุลกากรกำหนดให้มีการส่งข้อมูลรายการสินค้าผ่านแดน พิกัดศุลกากร รหัสสถิติ และรายละเอียดของสินค้านั้น และได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลทางสถิตของใบขนสินค้าผ่านแดน
แจ้งว่าต้องการข้อมูลมูลค่าของสินค้าผ่านแดน เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางสถิติ และจากการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายส่งข้อมูลมูลค่าของสินค้าผ่านแดน บางรายไม่ได้ส่งข้อมูล ซึ่งทางกรมศุลกากรยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องส่งข้อมูลชนิดนี้เข้ามาในระบบ

ดังนั้น ทางกรมศุลกากรจะดำเนินการปรับปรุงระบบรับใบขนสินค้าผ่านแดน โดยกำหนดเงื่อนไขในการส่งข้อมูลรายการสินค้าผ่านแดนเข้ามาว่าต้องมีข้อมูลมูลค่าของใบขนสินค้าผ่านแดนเข้ามาด้วย ถ้าหากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะ Reject ไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนให้ รายละเอียดของข้อมูลตามรูป

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com