Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทำการปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563เรื่อง แจ้งข่าวสาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทำการปรับปรุงระบบ


เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทำการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้บริการระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) เป็นการชั่วคราว ทั้งในส่วนระบบ Test และระบบ Production ได้


ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการใช้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) เพื่อป้องกันปัญหาการสูญหายของข้อมูล


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com