Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production) วันที่ 16/08/2563 และ วันที่ 23/08/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563


เรื่อง ปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production)

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ


ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรมศุลกากรจะทำการปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร (ระบบ Production) เพื่อดำเนินการทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร รายละเอียดดังนี้

1. ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

2. ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 09.00 น. (รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรอง เข้ามาในระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่ support@tiffaedi.com


Download Files
แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway กรมศุลกากร.PDF