Justify Your Private Fleet

>> แจ้งข่าวสาร (ปิดระบบ) ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ "E-Payment (CGP)" , "E-Customs E-Logistic" และ "E-Guarantee"

วันที่ 19 สิงหาคม 2563เรื่อง แจ้งข่าวสาร ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ "E-Payment (CGP)" , "E-Customs E-Logistic" และ "E-Guarantee"

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

เนื่องด้วย ธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว : ถอนเงินไม่ใช้บัตร โอน-รับเงินโอน ชำระเงิน เติมเงิน และบริการอื่นๆ ในระบบและช่องทางบริการบางส่วน โดยจะกระทบกับระบบการรับชำระ "E-Payment (CGP)" , "E-Customs E-Logistic" และ "E-Guarantee" จะทำการปิดระบบใน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 19:30 – 01:00 น. (คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์) รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที จึงส่งผลให้ช่วงวันและเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการระบบ "E-Payment (CGP)" , "E-Customs E-Logistic" และ "E-Guarantee" ได้


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่าย Customer Support โทร. 02-018-7000, 081-847-2696 หรือ

E-mail มาที่

Download Files
ธนาคารกรุงไทย_รายละเอียดประกาศ.PNG